What would you like to consult?

 

Privacy

EUVITRO S.L.U, eigenaar van de website www.eugin.net, verzamelt en bewaart alleen de volgende informatie over de bezoekers van onze website:

 1. Het IP-adres dat hen toegang geeft tot het netwerk. Dit stelt ons in staat om statistische gegevens uit te werken over de landen en de servers vanwaaruit gebruikers het vaakst onze website bezoeken.
 2. De datum en het tijdstip waarop gebruikers onze website bezoeken, zodat wij kunnen bepalen op welke momenten het erg druk is om toegangsproblemen tijdens “spitsuren” te voorkomen.
 3. Het aantal pageviews en de tijd dat elke pagina werd weergegeven, alsook de pagina’s naar en van de website en de route van gemaakte klikken. Met deze gegevens kunnen de informatieprioriteiten voor de internetgebruikers worden vastgesteld en ontdekken we de meest succesvolle onderdelen, zodat we de inhoud kunnen verbeteren en de gebruikers bevredigender resultaten kunnen bieden.
 4. Het internetadres met de link die naar onze website leidde. Met deze gegevens kunnen we de effectiviteit bepalen van verschillende banners en links die naar onze server doorverwijzen, zodat wij die met de beste respons verder kunnen bevorderen.

De verzamelde informatie is volledig anoniem en kan nooit aan een specifieke gebruiker worden gekoppeld.

 

Veiligheid

De regelgeving bepaalt dat, gezien de stand van de techniek, uitvoeringskosten, en de aard, reikwijdte, de context en het doel van de verwerking, en ook gezien de uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij het onder meer kan gaan om: i) de pseudonimisering en encryptie van persoonlijke gegevens; ii) het waarborgen van het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente aanpassing van verwerkingssystemen en -diensten; iii) het waarborgen van het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident; iv) een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen.

Voor de gegevensoverdracht via internet moeten de gegevens gegarandeerd gecodeerd of versleuteld worden om toegang door derden te verhinderen. In dit verband heeft Clínica EUGIN alle maatregelen geïmplementeerd die met de huidige stand van de technologie mogelijk zijn, want wij in EUGIN nemen uw veiligheid en privacy uiterst serieus. In dit verband verklaart VERISIGN, marktleider op het gebied van netwerkbeveiliging, dat de hierin opgenomen informatie veilig is versleuteld en dat onze website naar behoren is gewaarmerkt.

 

Wettelijke opmerking – Gegevensbeschermingsbeleid

het moment dat u deze voorwaarden aanvaardt. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de opneming van zijn persoonlijke contactgegevens in onze systemen en met het gebruik ervan voor de volgende doeleinden die de gebruiker ook uitdrukkelijk aanvaardt:

Doel van de gegevensverwerking

Het inzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gevallen behandeld in onderstaand paragraaf “gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken”, zijn alleen mogelijk als u ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens verstrekt. Dit geldt voor de volgende situaties en doeleinden:

Medische behandeling (“de Behandeling”)

De persoonlijke gegevens die u tijdens de aanvraag van uw behandeling (de “Aanvraag”) verstrekt, zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt om uw aanvraag voor de verdere uitvoering van de gesloten overeenkomst af te handelen, en met als doel het beheren van de contractuele relatie, de behandeling, administratie, uitvoering, uitbreiding en verbetering van de diensten, alsook de verzending van technische en operationele informatie met betrekking tot de Behandeling, met ongeachte welke middelen, met inbegrip van e-mail of vergelijkbare media. In dat verband informeren wij u, dat uw persoonlijke gegevens samen met het resultaat van eventuele tevredenheidsenquêtes gebruikt zullen worden om uw mening te evalueren en uw persoonlijke profiel te bestuderen met als enig doel om onze dienstverlening te verbeteren en aldus onze commerciële aanbiedingen aan te passen en vorm te geven.

In het geval van verzamelen van gezondheidsgegevens, is het doel medische diensten die, op uw uitdrukkelijke verzoek zijn overeengekomen, doelmatiger voor uw persoonlijke omstandigheden en gezondheid te kunnen uitvoeren. Er worden geen gezondheidsgegevens aan derden overgedragen, met uitzondering van wettelijke verplichtingen of ter vervulling van een rechtmatig belang van het bedrijf, van een derde of van uzelf of als onderdeel van de gekozen Behandeling. Met betrekking tot uw medische gegevens, behoudt EUGIN zich het recht voor de desbetreffende dienstverlening te weigeren in het geval deze niet worden verstrekt.

Op het moment van indiening van de Aanvraag, kunt u ook persoonlijke gegevens van andere betrokkenen uploaden. Met het oog daarop, vragen wij u te waarborgen dat de informatie met toestemming van de desbetreffende personen wordt verstrekt.

Overdracht van uw gegevens

Hierbij informeren wij u dat wij uw vereiste persoonsgegevens moeten delen met verschillende leveranciers van producten en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de Behandeling die voorwerp is van de overeenkomst. Zij zijn verplicht deze gegevens uitsluitend en alleen aan te wenden om het doel van de overeenkomst uit te voeren en dit alles op grond van eerder met derden gesloten contracten.

Duur van bewaring van contractgegevens

De in het verband van de Behandeling verstrekte gegevens, worden zolang bewaard als de commerciële relatie tussen de partijen blijft bestaan en gedurende een maximale periode; i) in het geval van patiënten, ten minste 15 jaar vanaf de datum van ontslag van elk zorgproces; en ii) in het geval van de donor, 30 jaar na het klinische gebruik of het verstrijken van de houdbaarheid van de verkregen geslachtscellen.

Wettigheid van gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is, met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden, de uitvoering van de aangevraagde Behandeling (Wet 14/1986, van 25 april, Algemene gezondheid).

Aanvullende doeleinden naast de Behandeling

Voor elke andere behandeling die niet is genoemd in de vorige paragraaf, zal EUGIN te allen tijde uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming vragen. Dus, wanneer de verdere verwerking van persoonlijke gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt voorzien, zal voorafgaand aan de verdere verwerking informatie over dat andere doel en eventuele aanvullende relevante informatie worden verstrekt, zodat de gebruiker zijn uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming kan verlenen.

Wettigheid van gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden, is de toestemming die de gebruiker heeft verleend door het beleid inzake commerciële communicatie te aanvaarden.

Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken

Wanneer u een van onze websites bezoekt, verzamelen wij de benodigde gegevens zodat u deze kunt gebruiken (gebruiksgegevens). Hierbij gaat het om uw IP-adres en gegevens over het begin, einde en onderwerp van uw gebruik van de website, evenals mogelijke identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens als u zich registreert in de Privé-zone). Deze gegevens worden gebruikt voor de levering en het ontwerp van de dienst op basis van de wensen van iedere afzonderlijke gebruiker en worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn.

 • Gebruiksprofielen met pseudoniemen voor reclame en marktonderzoek (monitoring en webanalyse)
  Voor reclame, marktonderzoek en om het gebruik van onze websites zo aangenaam mogelijk te maken, maakt EUGIN gebruik van webmonitoringsystemen. In dit verband worden de gegevens over het gebruik van onze website onder pseudonieme gebruikersprofielen opgeslagen. Dit stelt ons in staat onze websites verder te ontwikkelen en de inhoud aan uw wensen aan te passen. Daarnaast worden de gebruiksprofielen aangewend voor de zogeheten doorverwijzing. Hierdoor kan EUGIN interessante aanbiedingen publiceren en invoegen op andere websites die u bezoekt. Pseudonieme gebruiksprofielen worden niet met persoonlijke gegevens gecombineerd.
  U kunt zich verzetten tegen het aanleggen van pseudonieme gebruiksprofielen. Aan de ene kant kunt u voorkomen dat cookies in uw browser worden geplaatst (zie Cookiebeleid). Aan de andere kant kunt u om uw privacy te beschermen bepaalde invoegtoepassingen in uw browser installeren die monitoring onmogelijk maken.
 • Gegevensverzameling door externe providers/sociale netwerken
  Onze website bevat links naar sociale netwerkoperators (bijvoorbeeld Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, enz.). Deze sociale netwerken worden uitsluitend door derden beheerd. Als u de links volgt, kan de informatie aan deze derden worden doorgegeven. Om te weten wat het doel en de reikwijdte is van de verzameling van uw gegevens door sociale netwerken en de daaropvolgende lokale verwerking, alsook uw rechten en de manier om uw privacy te beschermen, moet u het respectieve privacybeleid van desbetreffende exploitanten raadplegen.
 • Gegevens met derden delen
  Er worden geen gegevens overgedragen aan derden tenzij u eerder uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming hebt verleend, of er een wettelijke verplichting of besluit bestaat, of in het verband met het verwezenlijken van een rechtmatig belang van het bedrijf, een derde partij of van uzelf. Uw gegevens kunnen echter wel worden doorgegeven aan andere onderdelen van de bedrijfsgroep waartoe EUGIN behoort met het oog op de correcte uitvoering van de doeleinden die worden beschreven in de paragraaf Doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van deze privacyverklaring.

Uitoefening van het recht op inzage, correctie, annulering en verzet

Wij informeren u dat u het recht hebt, kosteloos en voor zover aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, om opheldering te krijgen over de vraag of wij bij EUGIN persoonlijke informatie over u verwerken of niet. Als betrokkene hebt u het recht op inzage van uw persoonsgegevens, en ook om te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens, of zo nodig om verwijdering als, onder andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Eveneens kunt u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw gegevens. In dat geval worden ze alleen bewaard voor de uitoefening of de verdediging van claims of om dwingende legitieme redenen.

Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens. EUGIN zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve in het geval van dwingende legitieme redenen of in het geval van de uitoefening of verdediging van eventuele claims.

In alle mededelingen met als doel u reclame toe te sturen, kunt u uw recht op verzet uitoefenen. Voor zover u de toestemming voor gegevensbescherming hebt verleend, kunt u deze op elk moment intrekken met rechtskracht voor de toekomst.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar EUGIN met als kenmerk “Rechten AVG”, aan Clínica EUGIN, Afd. Patiëntenzorg; Travessera de les Corts, 322 en C/. Entença, 293 – 08029 Barcelona; ofwel per e-mail aan EUGIN DPO (dpo@eugin.es) met in de bijlage een kopie van een officieel legitimatiebewijs of met een gerichte e-mail aan:

Bezwaren tegenover de gegevensbeschermingsautoriteit

De gebruiker kan zijn bezwaren in verband met de verwerking van de persoonsgegevens richten aan het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

 

Wettelijke opmerking – Communicatiebeleid

Clínica Eugin verplicht zich de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen. In deze verklaring is ons privacybeleid vastgelegd met betrekking tot de informatie die u ons toevertrouwt op het moment dat u deze voorwaarden inzake de toezending van commerciële mededelingen aanvaardt. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de opname van zijn persoonlijke contactgegevens in onze systemen en met het gebruik ervan voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van commerciële mededelingen. De toezending van commerciële mededelingen zowel op papier als in elektronische of digitale vorm en rechtstreekse communicatie in verband met de dienstverlening die Clinica Eugin op het desbetreffende moment aanbiedt.
 • Overige commerciële zendingen. Clínica Eugin kan de persoonlijke gegevens die u verstrekt (zoals contactgegevens en persoonlijke gegevens zoals uw geboortedatum of hobby’s) verwerken met het oog op de toezending van gerichte informatie over zijn diensten, om marktonderzoek uit te voeren of voor de gebruikelijke reclamemededelingen (zoals aankondigingen voor beurzen of andere evenementen).
 • Bewaartermijn. De opgenomen gegevens worden geannuleerd zodra de gebruiker verzoekt de gegevens voor genoemd doel te annuleren.
 • Wettigheid van gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor de behandeling van uw persoonsgegevens met het oog op bovengenoemde doeleinden, is gebaseerd op de toestemming die de gebruiker verleent op het moment dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze zijn van toepassing afhankelijk van de toestemmingen die in verband met de voorgaande punten uitdrukkelijk aan Clinica Eugin zijn verleend.
 • Uitoefening van de rechten door de gebruiker. De gebruiker heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens, en ook om te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of om verwijdering als, onder andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid zijn informatie in te zien, te corrigeren, annulering ervan aan te vragen of bezwaar aan te tekenen tegen verwerking ervan. Hij kan ook zijn instemming intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór intrekking. Hiervoor dient de gebruiker zich schriftelijk te wenden tot dpo@eugin.es.
 • Bezwaren tegenover de gegevensbeschermingsautoriteit. De gebruiker kan zijn bezwaren in verband met de verwerking van de persoonsgegevens richten aan het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

 

Over het gebruik van deze website

 1. De informatie op deze website dient ter ondersteuning en is in geen geval bedoeld om de relatie tussen patiënt en arts te vervangen.
 2. Deze website is speciaal ontworpen om algemene, degelijke en geactualiseerde informatie te verstrekken over kunstmatige voorplanting en de desbetreffende behandelingen.
  De contents van deze site zijn bedoeld voor een breed publiek. Daarom werd gestreefd naar toegankelijk taalgebruik en werden veel grafieken en illustraties ter verduidelijking gebruikt.
  Natuurlijk is dit algemene informatie. De bijzonderheden van elk afzonderlijk geval worden in direct contact met onze deskundigen behandeld. Daarom hebben de patiënten van Clinica EUGIN een privé-zone voor persoonlijk contact op maat.

De hier opgenomen informatie werd opgesteld, en wordt periodiek gereviseerd door een redactieteam onder leiding van Mevr. Amelia Rodríguez-Aranda (Nr. Orde: 46882). Este equipo puede ser contactado desde aquí.

Deze website is eigendom van Clinica EUGIN en bevat geen reclame.

Er bestaat dus geen belangenverstrengeling die op de hier gepresenteerde informatie van invloed kan zijn.

Hun volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging of verspreiding in andere media of platformen is ten strengste verboden.

ANONIEM SURFEN VIA DE WEBSITE

EUVITRO S.L.U, eigenaar van deze website verzamelt en bewaart alleen de volgende informatie over de bezoekers van onze website:

 1. Het IP-adres dat hen toegang geeft tot het netwerk. Dit stelt ons in staat om statistische gegevens uit te werken over de landen en de servers vanwaaruit gebruikers het vaakst onze website bezoeken.
 2. De datum en het tijdstip waarop gebruikers onze website bezoeken. Hiermee kunnen wij bepalen op welke moment het erg druk is om toegangsproblemen tijdens “spitsuren” te voorkomen.
 3. Het aantal pageviews en de tijd dat elke pagina werd weergegeven, alsook de pagina’s naar en van de website en de route van gemaakte klikken. Met deze gegevens kunnen de informatieprioriteiten voor de internetgebruikers worden vastgesteld en ontdekken we de meest succesvolle onderdelen, zodat we de inhoud kunnen verbeteren en de gebruikers een bevredigender resultaat kunnen bieden.
 4. Het internetadres met de link die naar onze website leidde. Met deze gegevens kunnen we de effectiviteit bepalen van verschillende banners en links die naar onze server doorverwijzen, zodat wij die met de beste resultaten verder kunnen bevorderen.La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

De verzamelde informatie is volledig anoniem en kan nooit aan een specifieke gebruiker worden gekoppeld.
Als je problemen hebt, kun je schrijven naar info@eugin.es
 

Cookiebeleid

Cookiebeleid van Eugin.es

Op Eugin.es maken we gebruik van cookies om onze dienstverlening te verbeteren en een betere surfervaring te waarborgen. Wij willen u duidelijk en nauwkeurig informeren over de cookies die wij gebruiken. Aansluitend leggen wij uit wat cookies zijn en waarvoor ze zijn bedoeld, welke soorten cookies we gebruiken, met welk doel en hoe u deze kunt configureren of uitschakelen als u dat wilt.

Wat zijn cookies en waar zijn ze voor bedoeld?

Een “cookie” is een klein bestand met navigatie-informatie dat op de computer, tablet, smartphone of een ander apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Het geheel van “cookies” van al onze gebruikers helpt ons de kwaliteit van onze website te verbeteren, doordat wij kunnen bepalen welke pagina’s wel of niet nuttig zijn, en welke voor verbetering vatbaar zijn.

Cookies zijn onontbeerlijk voor de goede werking van internet: ze bieden talloze voordelen bij het verstrekken van interactieve diensten, vergemakkelijken de navigatie en verbeteren de functionaliteit van onze website.

Cookies kunnen uw computer onder geen beding beschadigen. Integendeel: doordat ze actief zijn kunnen wij eventuele fouten opsporen en oplossen.

Van welke soorten cookies maken wij gebruik?

 1. Technische cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de navigatie en voor de goede werking van onze website.
 2. Cookies voor maatwerk: Hiermee hebt u toegang tot de diensten met vooringestelde kenmerken afhankelijk van een aantal criteria, zoals de taal, het type browser dat u gebruikt, de regionale configuratie van waaruit u zich toegang tot de dienst verschaft, enz.
 3. Analysecookies: Hiermee kunnen we het aantal gebruikers bijhouden en aldus metingen en statistische analyses van het gebruik van de geleverde diensten uitvoeren. Met het oog hierop wordt uw surfervaring op onze website geanalyseerd, zodat wij ons producten- en dienstenpakket kunnen verbeteren.
 4. Gedragscookies: Deze cookies slaan informatie over het gebruikersgedrag op. Deze wordt verkregen door middel van continue observatie. Dankzij dit type cookie kunnen wij het surfgedrag in kaart brengen en de gebruiker de advertenties die bij zijn profiel passen laten zien.

Wij stellen het op prijs dat u ons cookies laat gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Maar als u ze wilt afwijzen, vindt u onder de volgende links de aanwijzingen om dat te doen, al naargelang de browser die u gebruikt:

Deze privacyverklaring werd voor het laatst in mei 2018 gewijzigd.

Laatste Actualisering: september 2018