De IVF-behandeling met eigen eicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij de eigen, vooraf geoogste eicellen met sperma van een anonieme donor worden bevrucht.


Wanneer is het aan te raden?

In-vitrofertilisatie met eigen eicellen en donorsperma

PDF (183 Kb)

De IVF-behandeling met eigen eicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij de eigen, vooraf geoogste eicellen met sperma van een anonieme donor worden bevrucht. Dit spermamonster is afkomstig van een gezonde donor en vertoont daarom een optimale kwaliteit en kwantiteit van de zaadcellen. Na bevruchting groeit de eicel uit tot een proembryo en wordt in de baarmoeder teruggeplaatst om zijn ontwikkeling daar voort te zetten.

Deze vorm van in-vitrofertilisatie wordt toegepast, wanneer u als alleenstaande moeder wilt worden, uw partner ook een vrouw is, of na meerdere mislukte pogingen tot in-vitrofertilisatie met sperma van uw partner, en in de gevallen waar wij het vermoeden hebben dat de oorzaak van het probleem bij hem kan liggen.

Deze methode wordt ook gebruikt in geval van azoöspermie (de man heeft geen sperma in het ejaculaat) of wanneer sperma is gebruikt zonder dat dit in zwangerschap uitmondde.

Fases

1. Controle en stimulatie van de eierstokken

De eierstokken worden gestimuleerd door toediening van hormonen (follikelstimulerend hormoon FSH en, in sommige gevallen, luteïniserend hormoon LH). Tegelijkertijd wordt de cyclusontwikkeling echoscopisch gevolgd totdat het aantal en de grootte van follikels toereikend is. Vervolgens wordt de eisprong opgewekt door de toediening van een ander hormoon dat LH nabootst. LH is het hormoon dat de eisprong opwekt (LH of luteïserend hormoon) en zorgt dat er een eicel vrijkomt.

2. Spermamonster winnen

Het spermamonster is afkomstig van een donor die aan een volledig medisch onderzoek werd onderworpen (sperma-onderzoek, bloed- en urineonderzoek, algemeen onderzoek, onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen en psychologisch onderzoek) om de kwaliteit van de zaadcellen te waarborgen en eventuele aandoeningen uit te sluiten. Alle donoren zijn meerderjarig en ondertekenen een toestemmings- en anonimiteitsverklaring met betrekking tot de donatie.

Het sperma wordt vóór gebruik ingevroren en wordt gedurende ten minste zes maanden niet gebruikt om een window-fase voor bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen te waarborgen.

3. Eicellen oogsten en in-vitro bevruchten

De eicellen worden door middel van punctie en afzuiging uit de eiblaasjes verwijderd (follikelaspiratie). Deze procedure vindt plaats onder verdoving. Na het oogsten worden de eicellen enkele uren in een kweekmedium bewaard, terwijl het sperma wordt geprepareerd om de beweeglijke zaadcellen te isole.

In het geval dat ICSI (micro-injectie om een zaadcel in elke rijpe eicel in te brengen) wordt toegepast, worden de eicellen ontdaan van de follikel cellen eromheen en wordt in elke eicel een zaadcel geïnjecteerd. In onze fertiliteitskliniek gebruiken we ICSI in 99% van de gevallen, tenzij er een belangrijke reden bestaat om dit niet te doen.

Bij een conventionele in-vitrofertilisatie, worden de zaadcellen (zo’n 50.000 tot 100.000) in een kweekmedium gedaan waar zich ook de eicellen bevinden. De volgende dag wordt er dan gecontroleerd hoeveel er bevrucht zijn. En het spreekt natuurlijk voor zich: hoe meer eicellen en hoe groter de spermakwaliteit, des te groter de kans dat zich embryo’s vormen. Deze techniek heeft het nadeel van lagere bevruchtingskansen, omdat de zaadcel niet rechtstreeks in de eicel wordt ingebracht.

4. Terugplaatsing

De dag na de afzuiging en na de ICSI of bevruchting van de eicellen is het aantal dat werd bevrucht bekend. In de volgende twee tot drie dagen groeien deze bevruchte eicellen uit tot pro-embryo’s die klaar zijn om in de baarmoeder teruggeplaatst te worden.

De dag van terugplaatsing (dag 2 tot dag 5 na de bevruchting afhankelijk van het geval) worden de pro-embryo’s die de beste ontwikkelingseigenschappen vertonen geselecteerd. Volgens de wet mogen we tot drie pro-embryo’s terugplaatsen, maar het gemiddelde aantal ligt tussen 1 en 2, afhankelijk van de dag van terugplaatsing en van de medische en persoonlijke kenmerken van elke patiënte.

Pro-embryo’s worden in een fijne katheter gedaan en door de gynaecoloog in het baarmoederslijmvlies (endometrium) ingebracht. Dit kan zonder verdoving. Van de getransferde pro-embryo’s nestelt zich meestal maar één in. Maar in sommige gevallen kunnen het er ook meer zijn, wat dan resulteert in een meerlingzwangerschap. Om deze reden moet het aantal terug te plaatsen embryo’s per geval worden bepaald.

5. Cryopreservatie

De niet-getransferde embryo’s worden in vloeibaar stikstof ingevroren (dit type cryoconservering wordt vitrificatie genoemd) en vervolgens goed geïdentificeerd opgeslagen. Deze pro-embryo’s kunnen in latere cycli worden gebruikt als er bij de eerste poging geen zwangerschap wordt bewerkstelligd. Uiteraard is de behandeling om de baarmoeder voor de terugplaatsing van ingevroren embryo’s te prepareren veel gemakkelijker, omdat de ovariële stimulatie en winning van eicellen niet meer nodig is.

Slaagkansen

Prijzen

De totale kosten van uw behandeling (een vaste prijs zonder verrassingen) vanaf: 4.955 EUR

Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 december een afspraak maakt.

Dit bedrag is inclusief alle noodzakelijke medische handelingen vanaf uw eerste bezoek tot aan de voltooiing van de behandeling.Medische behandelingen in Spanje zijn vrijgesteld van BTW.

In dit bedrag is niet inbegrepen:

  • De vereiste medische vooronderzoeken, want deze verschillen voor iedere vrouw afhankelijk van haar klinische geschiedenis.
  • De medicatie, want uw arts schrijft u tijdens uw eerste afspraak de vereiste doses voor. Deze verschillen van geval tot geval.
  • De blastocystkweek, want tot enkele uren na de bevruchting is nog niet bekend of de embryo’s wel tot dit stadium door kunnen groeien.

Reis- en verblijfkosten

Bij EUGIN vinden alle behandelingen plaats in Barcelona. U kunt direct beginnen. Vanaf het begin tot wanneer de behandeling voltooid is, verstrijkt gewoonlijk een maand.

COmdat we beseffen dat het reizen een aanzienlijke extra kostenpost kan vormen, doen wij in EUGIN al het mogelijke om het reizen zoveel mogelijk te beperken.

Daarom stellen we twee varianten voor:

A. Twee reizen naar Barcelona
Deze reizen kunnen op elke dag van de week (ook in het weekend) worden ingepland, om ze in uw agenda te kunnen inpassen:.
B. Eén reis naar Barcelona, van variabele duur
Voorts bestaat de mogelijkheid om voor uw behandeling maar een reis naar Barcelona in te plannen. Geeft u de voorkeur aan deze optie, dan kunt u contact met ons team van patiëntenservice opnemen. Zij zullen u helpen om uw reis te plannen. Al naargelang uw geval en uw behandeling, kan de duur van het verblijf variëren* van twee weken tot ongeveer een maand.

*Indien u een visum nodig hebt, houd er rekening mee dat uw reis langer kan duren al naargelang uw geval en de behandeling die u volgt. Ons team voor patiëntenservice zal u bijstaan bij het organiseren alle details van uw verblijf.

De begeleiding verloopt in zijn geheel op een comfortabele, veilige en volledig vertrouwelijke wijze via uw Privé-omgeving, een onderdeel van de website dat speciaal daarvoor werd ontworpen.

Laatste Actualisering: november 2017