De IVF-behandeling met donoreicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij eicellen van een donor met sperma van uw partner worden bevrucht.


Wanneer is het aan te raden?

In-vitrofertilisatie met donoreicellen en sperma van de partner

PDF (198 Kb)

De IVF-behandeling met donoreicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij eicellen van een donor met de zaadcellen uit het sperma van uw partner worden bevrucht. Na bevruchting groeit de eicel uit tot een pro-embryo en wordt in de geprepareerde baarmoeder teruggeplaatst om daar zijn ontwikkeling voort te zetten.

In de Spaanse wet wordt bepaald dat eiceldonatie anoniem is (ontvangster en donor mogen elkaar niet nu, noch in de toekomst (leren) kennen) en op vrijwillige basis geschiedt (de Spaanse wet verbiedt de commercialisering van eicellen en embryo’s). Donoren moeten tussen 18 en 35 jaar zijn en ontvangen een financiële vergoeding voor de inzet en de tijd die nodig is voor de donatie.

Dit type in-vitrofertilisatie wordt aanbevolen wanneer uw eierstokken niet goed functioneren en u eicellen van een donor nodig hebt. Het kan zijn dat uw eierstokken niet genoeg eicellen produceren of dat de geproduceerde eicellen van onvoldoende kwaliteit zijn (Zie Oorzaken van steriliteit bij vrouwen). Deze methode wordt ook ingezet als u een genetische aandoening of een chromosoomafwijking hebt of last hebt van een ziekte die ovariële stimulatie in de weg staat.

Dit wordt ook aanbevolen na een aantal mislukte bevruchtingspogingen met eigen eicellen (Zie Oorzaken van steriliteit bij vrouwen)of als u meer dan 43 jaar oud bent, omdat de zwangerschapskans vanaf die leeftijd scherp daalt. En wordt er wel een zwangerschap bewerkstelligd, dan bestaat er een verhoogde kans op miskramen en chromosoomafwijkingen van de foetussen.

Fases

1. De donor selecteren

De donoren worden geselecteerd op basis van zeer strikte criteria en zij worden onderworpen aan talrijke aanvullende testen om belangrijke aandoeningen die hun weerslag op de gezondheid van de baby kunnen hebben uit te sluiten.

Ons donatieprogramma onderscheidt zich onder andere door onze poging de grootst mogelijke overeenstemming tussen fysieke eigenschappen (fenotypen) van de donor en de ontvanger te vinden. Dat is wat wij “fenotype-matching” noemen. De resultaten van deze matching wordt door een arts gecheckt op de afwezigheid van erfelijke aandoeningen in de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis van de donor. Tegelijkertijd evalueert een psycholoog de geestelijke gezondheid van de donor.

Tot slot ondertekent de donor een toestemmingsverklaring in overeenstemming met de Spaanse wet waarin de donor instemt met het doneren van haar eicellen aan een paar met een kinderwens en dat zij nooit zal proberen de identiteit van het kind te achterhalen.

2. Behandeling van de donor

De donoren moeten twee weken lang een ovariële stimulatiebehandeling volgen die bestaat uit de toediening van hormooninjecties vlak onder de huid. Indien nodig, worden er controle-echo’s en bloedonderzoek uitgevoerd. Vervolgens worden de eicellen door middel van een follikelpunctie onder verdoving geoogst.

3. In-vitro fertilisatie en embryotransfer

Evenals bij de eigenlijke in-vitrofertilisatie (met eicellen en sperma van het paar zelf) worden de eicellen nadat ze geoogst zijn, enkele uren in een kweekmedium bewaard terwijl het sperma wordt geprepareerd om de zaadcellen te isoleren.

In het geval dat ICSI (micro-injectie om een zaadcel in elke rijpe eicel in te brengen) wordt toegepast, worden de eicellen ontdaan van follikel cellen eromheen en wordt in elke eicel een zaadcel geïnjecteerd. In onze fertiliteitskliniek gebruiken we ICSI in 99% van de gevallen, tenzij er een belangrijke reden bestaat om dit niet te doen.

Bij een conventionele in-vitrofertilisatie, worden de zaadcellen (zo’n 50.000 tot 100.000) in een kweekmedium gedaan waar zich ook de eicellen bevinden. De volgende dag wordt er dan gecontroleerd hoeveel er bevrucht zijn. En het spreekt natuurlijk voor zich: hoe meer eicellen en hoe groter de spermakwaliteit, des te groter de kans dat zich embryo’s vormen. Deze techniek heeft het nadeel van lagere bevruchtingskansen, omdat de zaadcel niet rechtstreeks in de eicel wordt ingebracht.

De dag na de afzuiging en na de ICSI of bevruchting van de eicellen is het aantal dat werd bevrucht bekend. In de volgende twee tot drie dagen groeien deze bevruchte eicellen uit tot pro-embryo’s die klaar zijn om in de baarmoeder teruggeplaatst te worden.

De dag van terugplaatsing (dag 2 tot dag 5 na de bevruchting afhankelijk van het geval) worden de pro-embryo’s geselecteerd die de beste ontwikkelingseigenschappen vertonen. Volgens de wet mogen we maximaal drie pro-embryo’s terugplaatsen, maar het gemiddelde aantal ligt tussen 1 en 2, afhankelijk van de dag van terugplaatsing en van de medische en persoonlijke kenmerken van elke patiënte.

Pro-embryo’s worden in een fijne katheter gedaan en door de gynaecoloog in het baarmoederslijmvlies (endometrium) ingebracht. Dit kan zonder verdoving. Van de getransferde pro-embryo’s nestelt zich meestal maar één in. Maar in sommige gevallen kunnen het ook meer dan één zijn, wat dan resulteert in een meerlingzwangerschap. Om deze reden moet het aantal terug te plaatsen embryo’s per geval worden bepaald.

4. Cryopreservatie

De niet teruggeplaatste embryo’s worden in vloeibaar stikstof ingevroren (dit type cryopreservatie wordt vitrificatie genoemd) en vervolgens goed geïdentificeerd opgeslagen. Deze pro embryo’s kunnen in latere cycli worden gebruikt als er bij de eerste poging geen zwangerschap wordt bewerkstelligd. Uiteraard is de behandeling om de baarmoeder voor de terugplaatsing van ingevroren embryo’s te prepareren veel gemakkelijker, omdat de ovariële stimulatie en winning van eicellen niet meer nodig is.

Slaagkansen

Prijzen

De totale kosten van uw behandeling (een vaste prijs zonder verrassingen) vanaf: 6.060 EUR

Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 december een afspraak maakt.

Dit bedrag is inclusief alle noodzakelijke medische handelingen vanaf uw eerste bezoek tot aan de voltooiing van de behandeling.Medische behandelingen in Spanje zijn vrijgesteld van BTW.

In dit bedrag is niet inbegrepen:

  • De vereiste medische vooronderzoeken, want deze verschillen voor iedere vrouw afhankelijk van haar klinische geschiedenis.
  • De medicatie, want uw arts schrijft u tijdens uw eerste afspraak de vereiste doses voor. Deze verschillen van geval tot geval.
  • De blastocystkweek, want tot enkele uren na de bevruchting is nog niet bekend of de embryo’s wel tot dit stadium door kunnen groeien.

Reis- en verblijfkosten

Bij EUGIN vinden alle behandelingen plaats in Barcelona. U kunt direct beginnen. Vanaf het begin tot wanneer de behandeling voltooid is, verstrijkt gewoonlijk een maand.

COmdat we beseffen dat het reizen een aanzienlijke extra kostenpost kan vormen, doen wij in EUGIN al het mogelijke om het reizen zoveel mogelijk te beperken.

Daarom stellen we twee varianten voor:

A. Twee reizen naar Barcelona
Deze reizen kunnen op elke dag van de week (ook in het weekend) worden ingepland, om ze in uw agenda te kunnen inpassen:.
B. Eén reis naar Barcelona, van variabele duur
Voorts bestaat de mogelijkheid om voor uw behandeling maar een reis naar Barcelona in te plannen. Geeft u de voorkeur aan deze optie, dan kunt u contact met ons team van patiëntenservice opnemen. Zij zullen u helpen om uw reis te plannen. Al naargelang uw geval en uw behandeling, kan de duur van het verblijf variëren* van twee weken tot ongeveer een maand.

*Indien u een visum nodig hebt, houd er rekening mee dat uw reis langer kan duren al naargelang uw geval en de behandeling die u volgt. Ons team voor patiëntenservice zal u bijstaan bij het organiseren alle details van uw verblijf.

De begeleiding verloopt in zijn geheel op een comfortabele, veilige en volledig vertrouwelijke wijze via uw Privé-omgeving, een onderdeel van de website dat speciaal daarvoor werd ontworpen.

Laatste Actualisering: november 2017